ADR- GEVAARLIJKE STOFFEN

ADR staat voor “Accord européen relatief au transport international de marchandises Dangereuses par Route” en heeft dan ook betrekking op het internationaal vervoeren van gevaarlijke stoffen door middel van wegtransport. Het vervoeren van dit soort stoffen, bijvoorbeeld van een leverancier naar de klant, is een aparte tak van sport binnen de transportwereld. Bij het transport van ADR-goederen gelden speciale wetten en richtlijnen om het transport zo veilig mogelijk te laten verlopen, waaronder dat de vervoerder in het bezit moet zijn van bepaalde certificaten.

Wij beschikken over de nodige certificaten en opleidingen om ook uw zending met gevaarlijke stoffen met de uiterste zorg te vervoeren. Wij zorgen ervoor dat wij elke situatie goed kunnen inschatten en steeds weten welke maatregelen er dienen genomen te worden om de veiligheid te garanderen. Wij staan in voor zowel nationaal als internationaal ADR Transport.